As on : 20 Nov, 2019 | EOD
Index
Inst Type Underlying Expiry Date Last Price Chg(%) OI OI Chg(%)
OPTIDX BANKNIFTY 28-Nov-2019 21.00 950.00 20 0.00
OPTSTK DRREDDY 28-Nov-2019 2.85 714.29 3000 9.09
OPTSTK AUROPHARMA 28-Nov-2019 0.40 700.00 13000 -7.14
OPTSTK CONCOR 28-Nov-2019 3.10 520.00 6252 100.00
OPTSTK DISHTV 28-Nov-2019 0.30 500.00 224000 300.00
OPTSTK CONCOR 28-Nov-2019 4.10 446.67 48453 181.82
OPTSTK SRF 28-Nov-2019 0.50 400.00 1500 -14.29
OPTSTK EQUITAS 28-Nov-2019 2.90 383.33 12000 50.00
OPTSTK MFSL 28-Nov-2019 3.35 378.57 10800 0.00
OPTSTK BPCL 28-Nov-2019 12.60 366.67 471600 83.22